Jednooczny a Policja

by Piotr
(Slupsk)

Witam, od dziecka widzę na lewe oko idealnie zaś na prawe przeczytam największe litery na tablicy u okulisty i widzę prawym okiem na 8m. Czy to mnie wyklucza z wojska lub policji? I czy jestem jednooczny? Pytam ponieważ moim zdaniem jednooczny no to niema wcale 1 oka.Ja masz również brak widzenia stereoskopowego, to raczej wyklucza.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Testy do Policji.

<