Rozkaz niezgodny z prawem?

by MultiGuru
(Wrocław)

Rozkaz niezgodny z Prawem

Rozkaz niezgodny z Prawem

Rozkaz przełożonego niezgodny z prawem, co byś zrobił?
Rozkaz przełożonego głupi?

Ta wrzutka z rozkazem głupim ma zamieszać Ci trochę
w głowie, aby zbić Cię z tropu z jednoznacznej
odpowiedzi na pytanie o niezgodny z prawem.

Rozdział 7 Ustawy:
Obowiązki i prawa policjanta

Art. 58. ustęp 1. Policjant jest obowiązany dochować obowiązków wynikających z roty złożonego ślubowania.

Ustęp 2. Policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, a także polecenia prokuratora, organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego, jeśli wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa.

Ustęp 3. O odmowie wykonania rozkazu lub polecenia, o których mowa w ust. 2, policjant powinien zameldować Komendantowi Głównemu Policji z pominięciem drogi służbowej

Czyli nawet nie jest powiedziane jak ma to zrobić, tylko że powinien.Jeżeli chodzi o rozkaz głupi, to nie jest rolą Policjanta ocenianie merytoryczne tego polecenia. Być może jest to częścią jakiegoś szerszego przedsięwzięcia i ty masz za zadanie wykonać swoje zadanie, niezależnie od tego jak głupie by ci się wydawało.

Jak chcesz dostać mały plus za tą odpowiedź, to powołaj się na konkretny punt Ustawy i powiedz, że dotyczy to również polecenia prokuratora i organów administracji państwowej, ponieważ Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim obowiązek
ten został określony w odrębnych ustawach.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Testy do Policji.