Selva Pracownia Architektury Krajobrazu

by Selva
(Wrocław)

Architektura Krajobraz Wrocław i okolice. Wykonujemy: 1) projektowanie terenów zielonych, 2) wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów, 3) przeprowadzanie inwentaryzacji dendrologicznych (drzew). Naszą specjalizacją jest dendrologia.

Wykonujemy wszelakie inwentaryzacje dendrologiczne, operaty dendrologiczne i opinie dotyczące stanu fitosanitarnego (zdrowotnego) drzew, także zimą. Z zakresu chirurgii drzew (dendrologicznej) oferujemy usługi: wycinki i pielęgnacji drzewostanu.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Invitation Firmy Wrocław.